Select Page

Dat zijn de belangrijkste conclusies in het eerste onderzoek naar welvaart in de breedst denkbare zin door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS keek voor het onderzoek niet alleen naar materiële welvaart, maar ook naar zaken als tevredenheid met het leven, gezondheid en onderwijsniveau. Bovendien berekende het bureau hoe de brede welvaart in Nederland zich verhoudt tot die in andere landen en in hoeverre die wordt doorgegeven aan toekomstige generaties.

Volgens het onderzoek hebben hoogopgeleiden en inwoners met een Nederlandse achtergrond een hoger welvaartsniveau dan laagopgeleiden en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Vooral inwoners met een niet-westerse achtergrond blijven achter, mede doordat deze groep relatief veel lageropgeleiden telt.

Tevredener

Hogeropgeleiden zijn over bijna alle gemeten aspecten tevredener dan lageropgeleiden. Het gaat dan om zaken als de financiële situatie en gezondheid, maar er is ook een aspect waar lageropgeleiden hoger op scoren: tevredenheid over hun sociale contacten.

Inwoners met een Nederlandse achtergrond hebben ook bijna alle factoren mee ten opzichte van die met een niet-Nederlandse achtergrond. Ook hier signaleert het CBS één uitzondering: de groep met een Nederlandse achtergrond heeft minder vertrouwen in de instanties.

Jongeren

Er zijn ook verschillen tussen de leeftijdscategorieën. Jongeren tot 25 jaar ervaren een lagere brede welvaart dan het gemiddelde en Nederlanders in de categorie 55 tot 65 jaar ook.

Bij mensen tussen de 25 en 55 ligt de brede welvaart op bovengemiddeld niveau en vanaf de 75 ongeveer op het gemiddelde.

Tussen mannen en vrouwen zijn er volgens het CBS geen grote verschillen. Vrouwen zijn alleen wel vaker werkloos en hebben meer gezondheidsklachten.

Overgewicht

Per saldo gaat het de goede kant op met de brede welvaart. In de afgelopen acht jaar hebben maar 3 van de 21 gemeten trends zich neerwaarts ontwikkeld: het aantal mensen met overgewicht, de tevredenheid met de vrije tijd en het oppervlak aan beschermd natuurgebied.

Vergeleken met andere EU-landen is de brede welvaart in Nederland relatief hoog. Op het gebied van zaken als vertrouwen en sociale contacten is het verschil zelfs zeer groot.

Er zijn twee punten waar Nederland slechter op scoort dan het EU-gemiddelde. Het milieu en de gezonde levensverwachting van vrouwen is beneden peil.

Kapitaal

Om de ontwikkeling van de toekomstige brede welvaart te meten, berekent het CBS het economisch, menselijk, natuurlijk en sociaal kapitaal. Als die kapitalen groeien, heeft dat een welvaartsverhogend effect op de toekomstige generaties.

Met drie van de vier kapitalen gaat het de goede kant op, maar met het natuurlijk kapitaal niet. De staat van natuurlijke grondstoffen, natuur en milieu ontwikkelt zich neerwaarts.

Broeikasvoetafdruk

De onderzoekers keken ook naar de welvaartseffecten van het handelen van Nederland op de rest van de wereld. Daarbij onderscheidden ze vier factoren: handel en hulp, de broeikasgasvoetafdruk, de invoer van grondstoffen in het algemeen en die uit de minst ontwikkelde landen in het bijzonder.

Hierin werden twaalf subfactoren onderscheiden en daarvan ontwikkelen er zich drie de laatste acht jaar negatief. Nederland onttrekt meer fossiele brandstoffen en biomassa uit andere landen en biomassa uit kwetsbare landen in het bijzonder.

Het CBS keek ook naar de ontwikkeling over 2017. Een opvallende constatering is daarbij volgens de onderzoekers dat de broeikasvoetafdruk van Nederland groeide, terwijl die de jaren daarvoor in een dalende lijn had gezeten.

, Read More